käit

Käit

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka mitteelektritöid.

Elektripaigaldise käidu ja hooldusteenus sisaldab järgmisi teenuseid:

 • Käidukava koostamine
 • Regulaarne elektripaigaldise kontroll objektil
 • Rikete kõrvaldamine
 • Kilpide ülevaatus, kaabelduse seisukorra hindamine
 • Valgustite kontroll ja korrastamine

Käidukorraldaja kohustused:

 • Koostada käidu kava ja kontrollida selle täitmist
  nõuda elektripaigaldise kasutamise või elektritöö peatamist, kui on ilmnenud oht inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni
 • olla kättesaadav kontrollitoimingute, auditi ja riikliku järelevalve toimingute teostamisel

Millistel hoonetel on käidukorraldaja nõutav ?

Elektripaigaldise ohutu käidu tagamiseks tuleb elektripaigaldise eest vastutaval isikul määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja), kui elektripaigaldis on:

 • plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
 • suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul käitisel;
 • haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
 • raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
 • madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri;
 • kõrgepingepaigaldis peakaitsme nimivoolust olenemata

Käidukavas kajastatakse:

 • käidu organisatsioonilist korraldust, sealhulgas elektripaigaldise ja selle käidu eest vastutavate isikute, elektritööd tegevate isikute ja teiste käidukorralduses osalevate isikute käidukorraldusalaseid suhteid
 • elektriohuteadlikkust;
 • elektripaigaldise dokumentatsiooni;
 • töökorraldust elektripaigaldises;
 • käidutoiminguid;
 • kontrollitoiminguid, sealhulgas elektripaigaldise kontrollimise korda ja tähtaegu ning avastatud puuduste kõrvaldamise korda, sealhulgas korralise auditi korraldamist, auditi tähtaegu